New Crowdin updates (#10929)

* New translations ja-JP.yml (Korean)

* New translations ja-JP.yml (Chinese Simplified)

* New translations ja-JP.yml (Chinese Simplified)

* New translations ja-JP.yml (Norwegian)
This commit is contained in:
syuilo 2023-06-01 09:29:29 +09:00 committed by GitHub
parent a4de927df8
commit 8cc6c2c864
No known key found for this signature in database
GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23
3 changed files with 58 additions and 17 deletions

View file

@ -1065,7 +1065,7 @@ _initialAccountSetting:
letsStartAccountSetup: "계정의 초기 설정을 진행합니다."
letsFillYourProfile: "우선 나의 프로필을 설정해 보아요."
profileSetting: "프로필 설정"
privacySetting: "\n프라이버시 설정"
privacySetting: "프라이버시 설정"
theseSettingsCanEditLater: "이 설정들은 나중에도 변경할 수 있습니다."
youCanEditMoreSettingsInSettingsPageLater: "이 외에도 '설정' 페이지에서 다양한 설정을 나의 입맛에 맞게 조절할 수 있습니다. 꼭 확인해 보세요!"
followUsers: "관심사가 맞는 유저를 팔로우하여 타임라인을 가꾸어 봅시다."
@ -1073,8 +1073,8 @@ _initialAccountSetting:
initialAccountSettingCompleted: "초기 설정을 모두 마쳤습니다!"
haveFun: "{name}와 함께 즐거운 시간 보내세요!"
ifYouNeedLearnMore: "{name}(Misskey)의 사용 방법에 대해 자세히 알아보려면 {link}를 참고해 주세요."
skipAreYouSure: "초기 설정을 넘기시겠습니까?"
laterAreYouSure: "초기 설정을 나중에 다시 진행하시겠습니까?"
skipAreYouSure: "초기 설정을 중단하시겠습니까?"
laterAreYouSure: "초기 설정을 나중에 진행하시겠습니까?"
_serverRules:
description: "회원 가입 이전에 간단하게 표시할 서버 규칙입니다. 이용 약관의 요약으로 구성하는 것을 추천합니다."
_accountMigration:

View file

@ -1,7 +1,7 @@
---
_lang_: "Norsk Bokmål"
headlineMisskey: "Et nettverk forbundet med notes"
introMisskey: "Velkommen! Misskey er en desentralisert mikrobloggtjeneste med åpen kildekode.\nOpprett \"notes\" for å dele tankene dine med alle rundt deg. 📡\nMed \"reaksjoner\" kan du også raskt gi uttrykk for hva du synes om alles notes. 👍\nLa oss utforske en ny verden! 🚀"
headlineMisskey: "Et nettverk forbundet med Notes"
introMisskey: "Velkommen! Misskey er en desentralisert mikrobloggtjeneste med åpen kildekode.\nOpprett \"Notes\" for å dele tankene dine med alle rundt deg. 📡\nMed \"reaksjoner\" kan du også raskt gi uttrykk for hva du synes om alles Notes. 👍\nLa oss utforske en ny verden! 🚀"
monthAndDay: "{day}-{month}"
search: "Søk"
notifications: "Varsler"
@ -15,7 +15,7 @@ cancel: "Avbryt"
noThankYou: "Ikke nå"
enterUsername: "Skriv inn brukernavn"
renotedBy: "Renotes av {user}"
noNotes: "Ingen notes"
noNotes: "Ingen Notes"
noNotifications: "Ingen varsler"
instance: "Server"
settings: "Innstillinger"
@ -46,7 +46,7 @@ copyContent: "Kopier innhold"
copyLink: "Kopier lenke"
delete: "Slett"
deleteAndEdit: "Slett og rediger"
deleteAndEditConfirm: "Er du sikker på at du vil slette denne noten og redigere den? Du vil miste alle reaksjoner, renotes og svar på den."
deleteAndEditConfirm: "Er du sikker på at du vil slette denne Noten og redigere den? Du vil miste alle reaksjoner, Renotes og svar på den."
addToList: "Legg til i liste"
sendMessage: "Send en melding"
copyRSS: "Kopier RSS"
@ -90,9 +90,9 @@ enterEmoji: "Skriv inn en emoji"
renote: "Renote"
renoted: "Renotet."
cantRenote: "Dette innlegget kan ikke renotes."
cantReRenote: "En renote kan ikke renotes."
cantReRenote: "En Renote kan ikke renotes."
quote: "Sitat"
pinnedNote: "Festet note"
pinnedNote: "Festet Note"
pinned: "Fest til profil"
you: "Du"
clickToShow: "Klikk for å vise"
@ -101,13 +101,13 @@ reaction: "Reaksjon"
reactions: "Reaksjoner"
reactionSetting: "Reaksjoner som vises i reaksjonsvelgeren"
reactionSettingDescription2: "Dra for å endre rekkefølgen, klikk for å slette, trykk \"+\" for å legge til."
rememberNoteVisibility: "Husk innstillingene for synlighet av notes"
rememberNoteVisibility: "Husk innstillingene for synlighet av Notes"
attachCancel: "Fjern vedlegg"
enterFileName: "Skriv inn filnavn"
mute: "Skjul"
unmute: "Vis"
renoteMute: "Skjul renotes"
renoteUnmute: "Vis renotes"
renoteMute: "Skjul Renotes"
renoteUnmute: "Vis Renotes"
block: "Blokker"
unblock: "Opphev blokkering"
suspend: "Suspender"
@ -163,7 +163,7 @@ mutedUsers: "Skjulte brukere"
blockedUsers: "Blokkerte brukere"
noUsers: "Det er ingen brukere"
editProfile: "Rediger profil"
noteDeleteConfirm: "Er du sikker på at du vil slette denne noten?"
noteDeleteConfirm: "Er du sikker på at du vil slette denne Noten?"
pinLimitExceeded: "Du kan ikke feste flere."
intro: "Installasjonen av Misskey er ferdig! Vennligst opprett en administratorkonto."
done: "Ferdig"
@ -195,7 +195,7 @@ termsOfService: "Vilkår for bruk"
home: "Hjem"
activity: "Aktivitet"
images: "Bilder"
image: "Bilder"
image: "Bilde"
birthday: "Bursdag"
yearsOld: "{age} år gammel"
light: "Lys"
@ -226,7 +226,7 @@ instanceName: "Servernavn"
instanceDescription: "Serverbeskrivelse"
thisYear: "År"
thisMonth: "Måned"
today: "Dag"
today: "I dag"
dayX: "{day}"
monthX: "{month}"
yearX: "{year}"
@ -242,13 +242,14 @@ basicInfo: "Grunnleggende informasjon"
pinnedUsers: "Festede brukrere"
pinnedUsersDescription: "Liste over brukernavn atskilt med linjeskift som skal festes i \"Utforsk\" fanen."
pinnedPages: "Festede sider"
pinnedNotes: "Festet note"
pinnedNotes: "Festet Note"
hcaptcha: "hCaptcha"
enableHcaptcha: "Aktiver hCaptcha"
recaptcha: "reCAPTCHA"
enableRecaptcha: "Aktiver reCAPTCHA"
turnstile: "Turnstile"
enableTurnstile: "Aktiver Turnstile"
antennas: "Antenner"
name: "Navn"
popularUsers: "Populære brukere"
exploreUsersCount: "Det finnes {count} brukere"
@ -286,7 +287,7 @@ objectStorageRegion: "Region"
objectStorageUseSSL: "Bruk SSL"
objectStorageUseProxy: "Bruk Proxy"
deleteAll: "Slett alt"
newNoteRecived: "Det er nye notes"
newNoteRecived: "Det er nye Notes"
listen: "Lytt"
none: "Ingen"
volume: "Volum"
@ -339,6 +340,7 @@ developer: "Utvikler"
makeExplorable: "Gjør konto synlig i \"Utforsk\""
makeExplorableDescription: "Hvis du slår av dette, vises ikke kontoen din i \"Utforsk\" delen."
left: "Venstre"
nNotes: "{n} Notes"
saveAs: "Lagre som"
value: "Verdi"
deleteConfirm: "Vil du slette?"
@ -424,6 +426,26 @@ _initialAccountSetting:
theseSettingsCanEditLater: "Du kan endre disse innstillingene senere."
_achievements:
_types:
_notes10:
title: "Noen Notes"
_notes100:
title: "Mange Notes"
_notes500:
title: "Dekket i Notes"
_notes1000:
title: "Et fjell av Notes"
_notes5000:
title: "Overfylte Notes"
_notes10000:
title: "Super Notes"
_notes20000:
title: "Trenger... mer... Notes..."
_notes30000:
title: "Notes Notes Notes!"
_notes40000:
title: "Note fabrikk"
_notes50000:
title: "Planet av Notes"
_notes100000:
flavor: "Du har jammen mye å si."
_noteFavorited1:
@ -650,6 +672,7 @@ _deck:
_columns:
notifications: "Varsler"
tl: "Tidslinje"
antenna: "Antenner"
list: "Lister"
channel: "Kanaler"
direct: "Direkte"

View file

@ -52,6 +52,8 @@ addToList: "添加至列表"
sendMessage: "发送"
copyRSS: "复制RSS"
copyUsername: "复制用户名"
copyUserId: "复制用户ID"
copyNoteId: "复制帖子ID"
searchUser: "搜索用户"
reply: "回复"
loadMore: "查看更多"
@ -790,6 +792,7 @@ noMaintainerInformationWarning: "管理人员信息未设置。"
noBotProtectionWarning: "Bot保护未设置。"
configure: "设置"
postToGallery: "发送到图库"
postToHashtag: "投稿到这个标签"
gallery: "图库"
recentPosts: "最新发布"
popularPosts: "热门投稿"
@ -823,6 +826,7 @@ translatedFrom: "从 {x} 翻译"
accountDeletionInProgress: "正在删除账户"
usernameInfo: "在服务器上唯一标识您的帐户的名称。您可以使用字母 (a ~ z, A ~ Z)、数字 (0 ~ 9) 和下划线 (_)。用户名以后不能更改。"
aiChanMode: "小蓝模式"
devMode: "开发者模式"
keepCw: "回复时维持隐藏内容"
pubSub: "Pub/Sub账户"
lastCommunication: "最近通信"
@ -832,6 +836,8 @@ breakFollow: "移除关注者"
breakFollowConfirm: "你想取消关注吗?"
itsOn: "已开启"
itsOff: "已关闭"
on: "开启"
off: "关闭"
emailRequiredForSignup: "注册账户需要电子邮件地址"
unread: "未读"
filter: "筛选"
@ -986,6 +992,8 @@ cannotBeChangedLater: "之后不能再更改。"
reactionAcceptance: "接受表情回应"
likeOnly: "仅点赞"
likeOnlyForRemote: "远程仅点赞"
nonSensitiveOnly: "仅限非敏感内容"
nonSensitiveOnlyForLocalLikeOnlyForRemote: "仅限非敏感内容(远程仅点赞)"
rolesAssignedToMe: "指派给自己的角色"
resetPasswordConfirm: "确定重置密码?"
sensitiveWords: "敏感词"
@ -1043,6 +1051,15 @@ preventAiLearning: "拒绝接受生成式AI的学习"
preventAiLearningDescription: "要求文章生成AI或图像生成AI不能够以发布的帖子和图像等内容作为学习对象。这是通过在HTML响应中包含noai标志来实现的这不能完全阻止AI学习你的发布内容并不是所有AI都会遵守这类请求。"
options: "选项"
specifyUser: "用户指定"
failedToPreviewUrl: "无法预览"
update: "更新"
rolesThatCanBeUsedThisEmojiAsReaction: "可以使用表情作为回应的角色"
rolesThatCanBeUsedThisEmojiAsReactionEmptyDescription: "在没有指定角色的情况下,任何人都可以使用表情作为回应。"
rolesThatCanBeUsedThisEmojiAsReactionPublicRoleWarn: "角色必须是公开的。"
cancelReactionConfirm: "要取消回应吗?"
changeReactionConfirm: "要更改回应吗?"
later: "一会再说"
goToMisskey: "去往Misskey"
_initialAccountSetting:
accountCreated: "账户创建完成了!"
letsStartAccountSetup: "来进行帐户的初始设置吧。"
@ -1057,6 +1074,7 @@ _initialAccountSetting:
haveFun: "希望{name}在这里玩得开心!"
ifYouNeedLearnMore: "关于{name}(Misskey)的使用方法,详见{link}。"
skipAreYouSure: "要跳过初始设置吗?"
laterAreYouSure: "要稍后再进行初始设定吗?"
_serverRules:
description: "在新用户注册前显示服务器的简单规则。推荐显示服务条款的主要内容。"
_accountMigration: