Merge pull request #672 from writefreely/dependabot/go_modules/golang.org/x/crypto-0.8.0

Bump golang.org/x/crypto from 0.0.0-20200622213623-75b288015ac9 to 0.8.0
pull/653/head
Matt Baer 2023-04-07 11:23:34 -04:00 committed by GitHub
commit 7c0e69cf41
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
2 changed files with 12 additions and 12 deletions

8
go.mod
View File

@ -34,8 +34,8 @@ require (
github.com/writeas/web-core v1.4.1
github.com/writefreely/go-gopher v0.0.0-20220429181814-40127126f83b
github.com/writefreely/go-nodeinfo v1.2.0
golang.org/x/crypto v0.0.0-20200622213623-75b288015ac9
golang.org/x/net v0.0.0-20221002022538-bcab6841153b
golang.org/x/crypto v0.8.0
golang.org/x/net v0.9.0
)
require (
@ -73,8 +73,8 @@ require (
github.com/writeas/go-writeas/v2 v2.0.2 // indirect
github.com/writeas/openssl-go v1.0.0 // indirect
github.com/xrash/smetrics v0.0.0-20201216005158-039620a65673 // indirect
golang.org/x/sys v0.6.0 // indirect
golang.org/x/text v0.3.7 // indirect
golang.org/x/sys v0.7.0 // indirect
golang.org/x/text v0.9.0 // indirect
gopkg.in/ini.v1 v1.62.0 // indirect
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1 // indirect
)

16
go.sum
View File

@ -161,22 +161,22 @@ github.com/xrash/smetrics v0.0.0-20201216005158-039620a65673/go.mod h1:N3UwUGtsr
golang.org/x/crypto v0.0.0-20180527072434-ab813273cd59/go.mod h1:6SG95UA2DQfeDnfUPMdvaQW0Q7yPrPDi9nlGo2tz2b4=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20190308221718-c2843e01d9a2/go.mod h1:djNgcEr1/C05ACkg1iLfiJU5Ep61QUkGW8qpdssI0+w=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20200109152110-61a87790db17/go.mod h1:LzIPMQfyMNhhGPhUkYOs5KpL4U8rLKemX1yGLhDgUto=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20200622213623-75b288015ac9 h1:psW17arqaxU48Z5kZ0CQnkZWQJsqcURM6tKiBApRjXI=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20200622213623-75b288015ac9/go.mod h1:LzIPMQfyMNhhGPhUkYOs5KpL4U8rLKemX1yGLhDgUto=
golang.org/x/crypto v0.8.0 h1:pd9TJtTueMTVQXzk8E2XESSMQDj/U7OUu0PqJqPXQjQ=
golang.org/x/crypto v0.8.0/go.mod h1:mRqEX+O9/h5TFCrQhkgjo2yKi0yYA+9ecGkdQoHrywE=
golang.org/x/net v0.0.0-20181220203305-927f97764cc3/go.mod h1:mL1N/T3taQHkDXs73rZJwtUhF3w3ftmwwsq0BUmARs4=
golang.org/x/net v0.0.0-20190404232315-eb5bcb51f2a3/go.mod h1:t9HGtf8HONx5eT2rtn7q6eTqICYqUVnKs3thJo3Qplg=
golang.org/x/net v0.0.0-20221002022538-bcab6841153b h1:6e93nYa3hNqAvLr0pD4PN1fFS+gKzp2zAXqrnTCstqU=
golang.org/x/net v0.0.0-20221002022538-bcab6841153b/go.mod h1:YDH+HFinaLZZlnHAfSS6ZXJJ9M9t4Dl22yv3iI2vPwk=
golang.org/x/net v0.9.0 h1:aWJ/m6xSmxWBx+V0XRHTlrYrPG56jKsLdTFmsSsCzOM=
golang.org/x/net v0.9.0/go.mod h1:d48xBJpPfHeWQsugry2m+kC02ZBRGRgulfHnEXEuWns=
golang.org/x/sys v0.0.0-20180525142821-c11f84a56e43/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
golang.org/x/sys v0.0.0-20181122145206-62eef0e2fa9b/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190215142949-d0b11bdaac8a/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
golang.org/x/sys v0.0.0-20190412213103-97732733099d/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20220811171246-fbc7d0a398ab/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/sys v0.6.0 h1:MVltZSvRTcU2ljQOhs94SXPftV6DCNnZViHeQps87pQ=
golang.org/x/sys v0.6.0/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/sys v0.7.0 h1:3jlCCIQZPdOYu1h8BkNvLz8Kgwtae2cagcG/VamtZRU=
golang.org/x/sys v0.7.0/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
golang.org/x/text v0.3.7 h1:olpwvP2KacW1ZWvsR7uQhoyTYvKAupfQrRGBFM352Gk=
golang.org/x/text v0.3.7/go.mod h1:u+2+/6zg+i71rQMx5EYifcz6MCKuco9NR6JIITiCfzQ=
golang.org/x/text v0.9.0 h1:2sjJmO8cDvYveuX97RDLsxlyUxLl+GHoLxBiRdHllBE=
golang.org/x/text v0.9.0/go.mod h1:e1OnstbJyHTd6l/uOt8jFFHp6TRDWZR/bV3emEE/zU8=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/check.v1 v1.0.0-20201130134442-10cb98267c6c h1:Hei/4ADfdWqJk1ZMxUNpqntNwaWcugrBjAiHlqqRiVk=
gopkg.in/check.v1 v1.0.0-20201130134442-10cb98267c6c/go.mod h1:JHkPIbrfpd72SG/EVd6muEfDQjcINNoR0C8j2r3qZ4Q=