Bump github.com/stretchr/testify from 1.7.0 to 1.8.1

Bumps [github.com/stretchr/testify](https://github.com/stretchr/testify) from 1.7.0 to 1.8.1.
- [Release notes](https://github.com/stretchr/testify/releases)
- [Commits](https://github.com/stretchr/testify/compare/v1.7.0...v1.8.1)

---
updated-dependencies:
- dependency-name: github.com/stretchr/testify
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
...

Signed-off-by: dependabot[bot] <support@github.com>
pull/591/head
dependabot[bot] 2022-11-11 07:58:29 +00:00 committed by GitHub
parent 63eb682a60
commit beb964a9f1
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
2 changed files with 10 additions and 4 deletions

4
go.mod
View File

@ -19,7 +19,7 @@ require (
github.com/microcosm-cc/bluemonday v1.0.21
github.com/mitchellh/go-wordwrap v1.0.1
github.com/nu7hatch/gouuid v0.0.0-20131221200532-179d4d0c4d8d
github.com/stretchr/testify v1.7.0
github.com/stretchr/testify v1.8.1
github.com/urfave/cli/v2 v2.5.1
github.com/writeas/activity v0.1.2
github.com/writeas/activityserve v0.0.0-20200409150223-d7ab3eaa4481
@ -77,7 +77,7 @@ require (
golang.org/x/sys v0.0.0-20220728004956-3c1f35247d10 // indirect
golang.org/x/text v0.3.7 // indirect
gopkg.in/ini.v1 v1.62.0 // indirect
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c // indirect
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1 // indirect
)
go 1.19

10
go.sum
View File

@ -119,8 +119,13 @@ github.com/smartystreets/assertions v0.0.0-20190116191733-b6c0e53d7304/go.mod h1
github.com/smartystreets/goconvey v0.0.0-20181108003508-044398e4856c h1:Ho+uVpkel/udgjbwB5Lktg9BtvJSh2DT0Hi6LPSyI2w=
github.com/smartystreets/goconvey v0.0.0-20181108003508-044398e4856c/go.mod h1:XDJAKZRPZ1CvBcN2aX5YOUTYGHki24fSF0Iv48Ibg0s=
github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
github.com/stretchr/testify v1.7.0 h1:nwc3DEeHmmLAfoZucVR881uASk0Mfjw8xYJ99tb5CcY=
github.com/stretchr/objx v0.4.0/go.mod h1:YvHI0jy2hoMjB+UWwv71VJQ9isScKT/TqJzVSSt89Yw=
github.com/stretchr/objx v0.5.0/go.mod h1:Yh+to48EsGEfYuaHDzXPcE3xhTkx73EhmCGUpEOglKo=
github.com/stretchr/testify v1.7.0/go.mod h1:6Fq8oRcR53rry900zMqJjRRixrwX3KX962/h/Wwjteg=
github.com/stretchr/testify v1.7.1/go.mod h1:6Fq8oRcR53rry900zMqJjRRixrwX3KX962/h/Wwjteg=
github.com/stretchr/testify v1.8.0/go.mod h1:yNjHg4UonilssWZ8iaSj1OCr/vHnekPRkoO+kdMU+MU=
github.com/stretchr/testify v1.8.1 h1:w7B6lhMri9wdJUVmEZPGGhZzrYTPvgJArz7wNPgYKsk=
github.com/stretchr/testify v1.8.1/go.mod h1:w2LPCIKwWwSfY2zedu0+kehJoqGctiVI29o6fzry7u4=
github.com/urfave/cli/v2 v2.5.1 h1:YKwdkyA0xTBzOaP2G0DVxBnCheHGP+Y9VbKAs4K1Ess=
github.com/urfave/cli/v2 v2.5.1/go.mod h1:oDzoM7pVwz6wHn5ogWgFUU1s4VJayeQS+aEZDqXIEJs=
github.com/writeas/activity v0.1.2 h1:Y12B5lIrabfqKE7e7HFCWiXrlfXljr9tlkFm2mp7DgY=
@ -187,5 +192,6 @@ gopkg.in/ini.v1 v1.62.0 h1:duBzk771uxoUuOlyRLkHsygud9+5lrlGjdFBb4mSKDU=
gopkg.in/ini.v1 v1.62.0/go.mod h1:pNLf8WUiyNEtQjuu5G5vTm06TEv9tsIgeAvK8hOrP4k=
gopkg.in/yaml.v1 v1.0.0-20140924161607-9f9df34309c0 h1:POO/ycCATvegFmVuPpQzZFJ+pGZeX22Ufu6fibxDVjU=
gopkg.in/yaml.v1 v1.0.0-20140924161607-9f9df34309c0/go.mod h1:WDnlLJ4WF5VGsH/HVa3CI79GS0ol3YnhVnKP89i0kNg=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c h1:dUUwHk2QECo/6vqA44rthZ8ie2QXMNeKRTHCNY2nXvo=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1 h1:fxVm/GzAzEWqLHuvctI91KS9hhNmmWOoWu0XTYJS7CA=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=